Scroll Top

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten verricht door of namens Voûte Arbeidsrecht B.V.

 1. Voûte Arbeidsrecht B.V. (hierna: “Voûte Arbeidsrecht”) is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Rotterdam, met als doel het beoefenen van de advocatuur, de (arbeidsrecht)advies praktijk en de mediation praktijk.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever (hierna: de “Opdrachtgever”) aan Voûte Arbeidsrecht.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Voûte Arbeidsrecht. Dit geldt ook wanneer een opdracht expliciet of impliciet wordt verstrekt met het oog op uitvoering door één of meer bepaalde personen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en artikel 7:407 lid 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval twee of meer personen een opdracht krijgen), wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Voûte Arbeidsrecht is verplicht met betrekking tot de door of namens haar verrichtte diensten de zorgvuldigheid te betrachten, die in de gegeven de omstandigheden van haar mag worden verwacht. Het bereiken van het beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd door Voûte Arbeidsrecht.
 5. Voûte Arbeidsrecht is bevoegd om bij de uitvoering van de diensten voor de Opdrachtgever derden in te schakelen, die niet direct of indirect verbonden zijn met Voûte Arbeidsrecht. Voûte Arbeidsrecht zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Voûte Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat Voûte Arbeidsrecht niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht bij het kiezen van een dergelijke derde.
 6. Voûte Arbeidsrecht is door de Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Voûte Arbeidsrecht voor enig handelen of nalaten van derden is beperkt tot het schadebedrag dat de Opdrachtgever zou kunnen ontvangen indien de Opdrachtgever de derde rechtstreeks zou hebben aangesproken.
 7. De bepalingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Voûte Arbeidsrecht, haar aandeelhouders, alle andere personen die diensten verrichten voor Voûte Arbeidsrecht en alle personen die Voûte Arbeidsrecht inschakelt in het kader van een door Voûte Arbeidsrecht te verrichten opdrachten voor de Opdrachtgever en voor wiens handelen of nalaten Voûte Arbeidsrecht aansprakelijk kan worden gesteld.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Voûte Arbeidsrecht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Voûte Arbeidsrecht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens beroepsaansprakelijkheids- verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Voûte Arbeidsrecht beperkt tot de door Voûte Arbeidsrecht met betrekking tot de betreffende opdracht gedeclareerde en ontvangen declaratiebedrag met een maximum van EUR 25.000 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.
 10. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten.
 11. In het geval dat één of meer derden schadevergoeding van Voûte Arbeidsrecht vorderen, die zij stellen te hebben geleden in verband met een door of namens Voûte Arbeidsrecht voor de Opdrachtgever verrichtte opdracht, zal de Opdrachtgever Voûte Arbeidsrecht vrijwaren voor die vordering(en) en de bijkomende kosten, voor zover Voûte Arbeidsrecht jegens deze derde of derden aansprakelijk wordt gehouden voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat Voûte Arbeidsrecht zou hebben moeten vergoeden, indien de Opdrachtgever de schadevergoeding ter zake van door de derde of derden geleden schadevergoeding had gevorderd.
 12. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor alle natuurlijke personen of rechtspersonen, direct of indirect, betrokken bij de uitvoering van de opdracht door Voûte Arbeidsrecht.
 13. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende- of vervolgopdrachten.
 14. Het recht om te reclameren of schade te vorderen vervalt zes maanden na het doen of nalaten, waarop de reclame of schadevordering is gebaseerd, en in ieder geval uiterlijk zes maanden na de datum van de factuur waarmee de betreffende diensten zijn gefactureerd, indien niet voordien de reclame of schadevordering expliciet en gedocumenteerd door Voûte Arbeidsrecht is ontvangen.
 15. Declaraties van Voûte Arbeidsrecht dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, zonder het recht op verrekening of opschorting. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim met ingang van de 15e dag na de datum van de declaratie en is de Opdrachtgever rente verschuldigd op basis van een pro rata tarief van 12% per jaar. Bij niet volledige betaling van de declaratie langer dan 60 dagen na de factuurdatum, heeft Voûte Arbeidsrecht het recht om incasso kosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het totale bedrag aan openstaande bedragen.
 16. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn voor Voûte Arbeidsrecht slechts bindend, indien deze schriftelijk met Voûte Arbeidsrecht zijn overeengekomen.
 17. De rechtsverhouding waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is exclusief onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen de Opdrachtgever en Voûte Arbeidsrecht zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam, met dien verstande dat Voûte Arbeidsrecht het recht heeft om geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd hiervan kennis te nemen, indien de forumkeuze niet zou zijn gemaakt.
 18. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.